petak, 5. kolovoza 2016.

KATOLIČKO UČENJE O ISLAMU KAO SOTONSKOJ RELIGIJI Samo neki od ajeta u Kuranu koji potiču na brutalnost i nasilje ili ih opravdavajuAko je vjerovati izjavama pape Franje, primjerice tijekom „leteće konferencije za tisak“na povratku iz Krakova u Rim te izjavama mnoštva drugih crkvenih velikodostojnika zaraženih koncilskim novotrarijama i duhom Asiza, onda islam nije nasilan. Stoga donosimo samo jedan izvadak iz mnoštva kuranskih ajeta koji potiču nasilje, ubojstva, pljačku, sakaćenje… O sličnim i gorim izjavama u hadisima da i ne govorimo. Ne zaboravimo da je muslimanima knjiga koju valja doslovno shvatiti i provoditi u djelo, bez ikakvih komentara.

Sura 2,191
I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Časnoga hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu, onda ih ubijajte! – neka takva bude kazna za nevjernike.

Sura 2, 216
Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji! – Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – Allah zna, a vi ne znate.

Sura 2,217
Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci: “Ratovanje u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od Njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći grijeh kod Allaha. A zlostavljanje je gore od ubijanja! Oni će se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate od vjere vaše, ako budu mogli. A oni među vama koji od svoje vjere otpadnu i kao nevjernici umru – njihova djela biće poništena i na ovome i na onome svijetu, i oni će stanovnici Džehennema biti, u njemu će vječno ostati.

Sura 3,10
One koji ne vjeruju – od Allahove kazne neće nimalo odbraniti ni imeci njihovi, ni djeca njihova, i oni će biti gorivo za vatru,

Sura 3,131
i čuvajte se vatre za nevjernike pripremljene,

Sura 3, 178
Neka nikako ne misle nevjernici da je dobro za njih to što im dajemo dug život. Mi im ga dajemo samo zato da što više ogreznu u grijehu; njih čeka sramna patnja.

Sura 3,195
I Gospodar njihov im se odazva: “Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi – vi ste jedni od drugih. Onima koji se isele i koji budu iz zavičaja svoga prognani i koji budu na putu Mome mučeni i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću preko hrđavih djela njihovih preći i sigurno ću ih u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uvesti; nagrada će to od Allaha biti. – A u Allaha je nagrada najljepša.”

Sura 4,34
Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih štiti. A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! – Allah je, zaista, uzvišen i velik!

Sura 4,66
A da smo Mi njima naredili: “Poubijajte se!” – ili: “Iselite se iz zavičaja svog!”, malo ko od njih bi to učinio. A kada bi oni onako kako im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje i bili bi čvršći u vjeri.

Sura 4,74
I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne žale žrtvovati život na ovome svijetu za onaj svijet. A onoga ko se bori na Allahovu putu, pa pogine ili pobijedi, Mi ćemo, sigurno, obilno nagraditi.


Sura 4,76
Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo.

Sura 4,89
Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leđa, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nađete, i nijednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvaćajte,


Sura 4,91
Vi ćete nailaziti i na one koji žele biti sigurni i od vas i od naroda svog; kad god se pozovu da budu mnogobošci, vrate se u bezvjerstvo. Ako se oni ne okane vas i ne ponude vam mir i ako ne prestanu vojevati protiv vas, vi ih hvatajte i ubijajte gdje god ih stignete, puno pravo vam dajemo protiv njih.

Sura 8,12
Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: “Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju!” U srca nevjernika Ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite, i udarite ih po prstima.

Sura 8, 17
Vi njih niste ubijali nego Allah; i ti nisi bacio, kad si bacio, nego je Allah bacio, da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao – Allah zaista sve čuje i sve zna.

Sura 8, 50
A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: “Iskusite patnju u ognju.

Sura 8,59
I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti; oni doista neće moći umaći.

Sura 8,60
I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.

Sura 8,67
Nijednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojuje pobjedu na Zemlji; vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi onaj svijet. – Allah je silan i mudar.

Sura 9,5
Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.

Sura 9,29
Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Posalnik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru – sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.

Sura 9,30
Jevreji govore: “Uzejr je – Allahov sin”, a kršćani kažu: “Mesih je – Allahov sin.”* To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih – ubio ih Allah! Kuda se odmeću?

Sura 9,41
Krećite u boj, bili slabi ili snažni, i borite se na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje! To vam je, da znate, bolje!

Sura 9, 73
O Vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi prema njima strog! Prebivalište njihovo biće Džehennem, a grozno je on boravište.

Sura 9,74
Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govorili nevjerničke riječi i pokazali da su nevjernici, nakon što su javno islam bili primili, i htjeli su učiniti ono što nisu uspjeli. A prigovaraju samo zato što su ih Allah, iz obilja Svoga, i Poslanik Njegov imućnim učinili. Pa ako se pokaju, biće im dobro; a ako glave okrenu, Allah će ih i na ovome i na onome svijetu na muke nesnosne staviti, a na Zemlji ni zaštitnika ni pomagača neće imati.

Sura 9,111
Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati – oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu, i Indžilu, i Kur’anu – a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje Svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugovorili, i to je veliki uspjeh.

Sura 9,123
O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu stogost! I znajte da je Allah na strani čestitih.

Sura 17,16
Kad hoćemo jedan grad uništiti, onima koji su u njemu na raskoš navikli prepustimo da se razvratu odaju i da tako zasluže kaznu, pa ga onda do temelja razrušimo.

Sura 22,25
Nevjernicima i onima koji odvraćaju od Allahova puta i Časnoga hrama – a Mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina tako i za došljaka – i onome ko u njemu bilo kakvo nasilje učini daćemo da patnju nesnosnu iskusi.

Sura 26,201
oni u nj neće vjerovati dok ne dožive patnju nesnosnu,

Sura 32,22
A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut riječima Gospodara svoga, njima leđa okrene? Mi ćemo, zaista, kazniti zlikovce!

Sura 33,26
a sljedbenike Knjige, koji su ih pomagali, iz utvrda njihovih je izveo, i strah u srca njihova ulio, pa ste jedne pobili, a druge kao sužnje uzeli,

Sura 33,61
prokleti neka su! Gdje god da se nađu, neka budu uhvaćeni i ubijeni

Sura 34,51
A da ti je vidjeti kad ih strava uhvati – umaći neće moći; izbliza biće ščepani

Sura 35,36
A nevjernike čeka vatra džehennemska, oni neće biti na smrt osuđeni, i neće umrijeti, i neće im se patnja u njemu ublažiti – eto tako ćemo svakog nevjernika kazniti

Sura 36,8
Mi smo učinili da budu kao oni na čije smo vratove sindžire stavili sve do podbradaka – zato su oni glava uzdignutih,

Sura 36,9
i kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili – zato oni ne vide,

Sura 36,10
i njima je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati.

Sura 36,63
Ovo je Džehennem kojim vam se prijetilo,

Sura 36.64
pržite se sada u njemu zato što niste vjerovali!”

Sura 37,170
Ali u Kur’an ne htjedoše povjerovati, i znaće oni!

Sura 37,171
A riječ Naša je davno rečena o robovima Našim, o poslanicima:

Sura 37,172
“Oni će biti, doista, potpomognuti

Sura 37,173
i vojska Naša će zacijelo pobijediti!”

Sura 37,174
Zato se okreni od njih za neko vrijeme

Sura 37,175
i posmatraj ih, i oni će posmatrati!

Sura 37,176
Zar oni kaznu Našu da požuruju?

Sura 37,177
Kad ih ona stigne, zlo će jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti!

Sura 47,4
Kada se u borbi s nevjernicima sretnete po šijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda ih vežite, i poslije, ili ih velikodušno sužanjstva oslobodite ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako učinite! Da Allah hoće, On bi im se osvetio, ali On želi da vas iskuša jedne pomoću drugih. On neće poništiti djela onih koji na Allahovu putu poginu,

Sura 48,29
Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača – da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.

Sura 59,2
On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knjige koji nisu vjerovali. Vi niste mislili da će otići, a oni su mislili da će ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti, ali im je Allahova kazna došla odakle se nisu nadali i On je u srca njihova strah ulio; vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove su rušili. Zato uzmite iz toga pouku, o vi koji ste obdareni!

Sura 59,3
Da nije bio već odredio da će biti protjerani, Allah bi ih još na ovom svijetu kaznio; ali, njih na onom svijetu čeka patnja u ognju

Sura 59,13
Oni se više boje vas nego Allaha, zato što su oni ljudi nerazumni.

Sura 61,4
Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.

Sura 66,9
O Vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi strog prema njima! Njihovo prebivalište biće džehennem, a užasno je to boravište!

Sura 68,15
koji govori, kad mu se ajeti Naši kazuju: “To su samo naroda drevnih priče!”

Sura 68,16
Na nos ćemo Mi njemu biljeg utisnuti!

Sura 69,30
“Držite ga i u okove okujte,

Sura 69,31
zatim ga samo u vatri pržite,

Sura 69,32
a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,

Sura 69,33
jer on u Allaha Velikog nije vjerovao

Sura 76,4
Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.

Sura 2,10
Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna patnja zato što lažu.

Sura 2,90
Jadno je to za što su se prodali: da ne vjeruju u ono što Allah objavljuje, samo iz zlobe što Allah, od dobrote Svoje, šalje Objavu onome kome On hoće od robova Svojih; i navukli su na sebe gnjev za gnjevom – a nevjernike čeka sramna patnja.

Sura 2,104
O vjernici, ne služite se riječima: “Ra‘ina, nego recite: “Unzurna” i slušajte! A nevjernike bolna patnja čeka.

Broj komentara: 8:

 1. Koje strahote: Ubijajte, po šijama ih udarajte, opsjedajte, dočekujte, strah ulijevajte...
  Pa da je ovo Anđeo diktirao?!
  Očito Anđeo svjetla koji je s neba strovaljen nekamo u Arabiju!

  Kikii

  OdgovoriIzbriši
 2. Odmah ovo poslati (zna se komu).

  OdgovoriIzbriši
 3. More li onda biti svet onaj koji je jubia ovu zelenu knjigu?

  KK

  OdgovoriIzbriši
 4. Što je ljubio nije dobro no mi nismo tu da sudimo o njemu već možemo samo djelo proglasiti da nije dobro osim toga niti ne znamo je li se pokajao ili ne? Tko može uči u posljednje trenutke njegovog života? Samo Bog! Ljubi, praštaj i ne sudi čovjeka već djelo!
  Imela

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Kad Crkva kanonizira nekoga, to je ujedno proglas da je taj čovjek živio herojske vrline i da je uzor katolicima. Kad se uzme u obzir sve što je činio i govorio protiv Vjere, jasno je da se to svakako ne može reći za Ivana Pavla II., tako da je katolički instinkt "KK-a" točan.

   Izbriši
 5. Savjet Katolicima:
  Budući da je Kur'an poganska (sotonistička) knjiga, prije čitanja je obavezno spustite niže od struka da je "oskvrnavite" kako nebi ona vas i vašu dušu.

  Jasno je svakome tko ima iti malo soli u glavi da Islam nema veze sa Bogom. Džamije su poprište poziva na rat, planiranja terorističkih napada, itd.
  Ivan Pavao II. se ispričao za Križarske ratove, neka, bilo je tu svašta iako je bilo s plemenitim ciljem. Ali ja još nisam čuo da se ijedan imam ili opčenito musliman ispričao za to što je Kristov grob više puta sravnjen do temelja, bazilika u Betlehemu oskvrnavljena, itd.

  KK, jasno je da netko tko ljubi sotonističku knjigu treba u najmanju ruku egzorcizam.

  Što se tiče Kur'an-a ako bismo ga uzeli za književno djelo (zanemarili to da je kult sotone) opet bi došao na razinu Hitlerovog "Mein Kampf". Ako se Hitlerova knjiga zabranjuje jer potiče nasilje, onda zašto se Kur'an dozvoljava?!

  Bb

  Asterix

  OdgovoriIzbriši
 6. zgodan komentar...reče fra Smiljan Kožul jednom u Sl.Brodu na duh.obnovi:Alah je demon!!!! a sv.Ivan od Križa nam govori u svojim spisima(uspon na goru Karmel) da sve što nam je Bog imao reći da nam je rekao u svome Sinu i poslije toga nam nema više što reći.a u "privatnim objavama" (koje su od Njega) nam ne daje ništa novog nego što je već sadržano u Objavi i trediciji...

  OdgovoriIzbriši
 7. Libertas credendi = libertas errandi!

  Dužnost je čak i laika da spriječe pojavu vjerski indiferentne države. A kamo li čak podržavati nastajanje i postojanje i ekspanziju antikršćanskih država (što su islamske - bez izuzetka!). A kamo li da to čini, ne jedan laik, nego jedan papa!

  Pri tome, trebaju imati na umu da:
  "potestas temporalis et spiritualis in Ecclesia non sunt res disiunctae et separatae". (svjetovna i duhovna vlast u Crkvi nisu dvije odijeljene i odvojene stvari)

  "Sicut non permittitur ovibus libertas vagandi per montes". (Kao što se ovcama ne dopušta sloboda da lutaju po planinama.) Tako nije ni pastiru dozvoljeno druženje, feštanje, pa ni raspravljanje s očiglednim vucima i vukodlacima. (Nego udrit vučinu štapom = Istinom)

  Sv. R. Bellarmin stoga predlaže da vladari zabrane širenje heretičke literature u svojim državama. Kao i mnogi drugi crkveni naučitelji (sv. T. Akvinski) i Bellarmin smatra da okorjele heretike treba i kažnjavati.
  Međutim, treba reći da je cilj svemu tome,- isključivo spasenje duša.
  Kaže Bellarmin:
  "Ecclesia vero zelo salutis animarum, quas haeretici pervertunt, eos persequitur, quo zelo ipse Christus bis flagello eiecit ex templo vendentes oves et boves..."
  (Crkva gorljivošću za spasenje duša, koje heretici kvare [tj. onemogućuju im spasenje], progoni ih, kojom gorljivošću je sam Krist dvaput bičem izbacio iz hrama trgovce ovaca i volova...)

  I na kraju, što ustvari trebamo gledati kao početak jednog dijela sotonine velike navale na Kristovu Crkvu:

  "Satanas... per Mahumetum in Oriente, per Lutherum in Occidente, tantum incendium excitavit, quantum multis annis et magno labore restingui non poterit."

  "Sotona je preko Muhameda na Istoku, a preko Luthera na Zapadu, zapalio takav požar, kakav se još mnogo godina i velikim trudom neće moći obuzdati."
  Sv. Robert Bellarmin (Oratio in scholis habita)

  In caritas
  JbD

  OdgovoriIzbriši

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...