petak, 30. svibnja 2014.

Knjižica "Antikrist" - 1.dio

U nekoliko postova na blogu biti će prikazani najvažniji dijelovi iz knjižice "Antikrist".
Autor: mons. A. Lemann, katedralni kanonik Liona i profesor teološkog fakulteta
Naslov izvornika: L'Anticristo, Torino 1929.  

Imprimatur: can. F. Duvina, Torino 17. 1.1919.


ANTIKRIST

Umjesto uvoda: Pismo kardinala Merry del Val autoru  knjige 

Po nalogu sv. oca pape Pija X., kojemu sam predao
primjerak knjige, radost mije izraziti zadovoljstvo Njegove
Svetosti zbog dara. Njegova Svetost nije zaboravila
duboki dojam koji je na njega ostavio vaš rad Djevica i
Emanuele
. Vrhovni svećenik se obradovao vašim učenim
studijima Svetog pisma i crkvene tradicije. Čestitajući
vam na gorljivom radu koji ste uvijek pokazivali u teškim
obavezama teološke katedre na vašem Teološkom fakultetu
i izražavajući svoju radost zbog učenih radova, kojom ste
okrunili godine svojih predavanja, Sveti Otac Vam iz svega
srca podjeljuje svoj apostolski blagoslov. 


1. APOSTAZIJA ILI OTPAD OD VJERE
1.1. Poslanica sv. Pavla apostola Solunjanima

Prije gotovo dvije tisuće godina Crkva u Solunu se nalazila
u neredu: lažni naučitelji bili su proširili nauk da je svijet
pred svršetkom. Apostol Pavao, utemeljitelj te Crkve, kada
je saznao za uznemirenosti duša, uzeo je pero i u pismu,
koje je ostalo poznato kao Druga poslanica Solunjanima,
umirio ih je ovim riječima:
"A što se tiče Dolaska Gospodina našega Isusa Krista i
našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo: ne dajte se
brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom,
ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom,
kao da će odmah sad Dan Gospodnji. Neka vas nitko ne
zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad
i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propast ... i
(2 Sol 2,1-3)
Mir se vratio u Crkvu u Solunu, ali apostol Pavao je dao
dvije pouke za buduća stoljeća, to jest da se kraj svijeta ne
će zbiti prije nego se dogodi otpad i prije nego li se pojavi
Antikrist, Čovjek grijeha. Dakle, pred kraj svijeta najprije
će se dogoditi otpad od vjere, a zatim će doći Antikrist. 

1.2. Pape ukazuju na otpad od vjere 

Papa Lav XIII u pismu od 29.06.1901. upućenu
generalnim upraviteljima redova i redovničkih instituta
inzistira na opasnosti od otpada: "Ne treba se čuditi
protivljenjima redovima i redovničkim institutima, (kao u
prošlim vremenima), u svijetu koji se izopačio. Sekte sa
svetogrdnim savezom, usko su povezane s Knezom ovoga
svijeta i podložno mu služe. Nažalost, u njihovim nakanama
lutanja i gašenje redovničkih zajednica je lukava taktika
smišljenog plana otpada katoličkih naroda od Isusa Krista".
Papa Lav XIII. je usnuo u Kristu 20.06. 1903. godine.
Prva enciklika novoga Pape, upućena katoličkom svijetu,
imala je posebno svečani ton. Kardinal Sarto, patrijarh
Venecije, nasljednik Lava XIII., uzišao je na Petrovu
katedru i uzeo ime Pio X. On se obratio svim patrijarsima,
primasima, nadbiskupima, biskupima i ordinarij ima koji
su u zajedništvu sa Apostolskom stolicom. Evo što im je
poručio:
"Ne primjećuje li se da je ljudsko društvo, više nego
u prošlim vremenima, u jako teškom stanju koje se sve
više pogoršava i kvari ga iznutra te vuče u propast? Vi
primjećujete, Časna braćo, koji je tome uzrok: otpad od
Boga ... U našim danima uistinu se bune narodi, puci ludosti
snuju (PS 2,1), te je zajednički usklik neprijatelja Božjih:
Odstupi od nas! Sukladno tome vidimo da se u ljudima
gasi svako poštovanje prema vječnom Bogu, ne obazirući
se na Njegovu volju u privatnom i javnom životu; nego
se, naprotiv, na svaki način i svekolikim naporima nastoji
dokinuti sjećanje na Boga i potpuno poništiti spoznaju i
poznavanje Boga.
Tko sve ovo promatra, ima dobar razlog pribojavati se da
je sadašnja izopačenost razuma kao neki predokus i možda
početak zala koja su rezervirana za posljednja vremena, i
da je već na svijetu Sin propasti o kome govori Apostol.
Tolika je uistinu odvažnost i bijes kojim se posvuda progoni
vjera, bori protiv istina vjere, i trudi se uništiti svaki odnos
čovjeka s Bogom.
Upravo u tome, kako kaže apostol Pavao, sastoji se
posebnost Antikrista, čovjeka beskrajne drskosti, koji će se
staviti na mjesto Boga, uzdižući se iznad svega i nazivajući
se bogom; na način da, ne mogavši u sebi potpuno ugušiti
svaku misao na Boga, oskvrnut će Njegovu uzvišenost i
učiniti od svemira kao neki hram samome sebi kako bi mu
se klanjali. «Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega
što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne
gradeći se Bogom ...
» (2 Sol 2, 4). (enciklika Esupremi
apostolatus cathedra) 

1. 3. Otpad od vjere i Boga će završiti s Antikristom


Otpad na koji ukazuju pape je otpad o kome govori
apostol Pavao, veliki otpad naroda i pojedinaca koji se
izričito i otvoreno udaljuju od Crkve i Isusa Krista. Činioci
tog otpada su Knez ovoga svijeta, Sotona i njegova vlast
kao i perverzne tajne udruge koje imaju za cilj borbu protiv
Crkve i Krista. Cilj je uništenje kršćanskih institucija te
utemeljenje naroda i država na prirodnom poganstvu.
Sredstva kojim se koriste je razum bez prirodnog zakona
uzdignut kao vrhunsko mjerilo, dokinuće svakog kršćanskog
učenja, gašenje redovničkih zajednica, pokoravanje vjernih
svećenika i potpuno odvajanje društva od Crkve. Papa Pio
X., kojije ukazao na otpad, piše i kako će sve to završiti ako
se u tome ustraje i sve više raste, doći će Antikrist.
Antikrist, eto kako će završiti otpad od vjere kada dosegne
razmjere i izopačenost stupnja koji je odredilo Božansko
strpljenje. Da li riječi pape Pija X. znače da je Antikrist već
na svijetu? Ne može se to sa sigurnošću tvrditi. One se
moraju interpretirati u duhu nauka sv. Ivana apostola:
"Djeco, posljednji je čas! I, kako ste čuli, dolazi Antikrist.
I sad su se već mnogi antikristi pojavili. (1 Iv, 2,18) ... A
nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga:
on je Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već na
svijetu. (I Iv 4, 3) ... Jer iziđoše na svijet mnogi zavodnici
koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelu. Oni su
zavodnici i antikristi. (2 Iv,7)."

Kao što je u prošlosti naš Gospodin Isus Krist imao
prethodnika koji su bili njegov pralik i proročke slike, kao
na primjer Abel, Izak, Josip, David, Jona itd ... ; na sličan
način, po Božjem dopuštenju, Antikrist ima svoje, kao na
primjer Antioh Epifan, Neron, Dioklecijan ...
Ovim imenima prethodnika u prošlosti mogla bi se
nadodati nova imena iz našeg vremena. A što je uistinu
bolno i teško je to da se samo današnje društvo, nevjerno
i protivno, preobražava, kako to primjećuje papa Pio X., u
istinskog Antikrista. U prošlosti su samo neki perverzni
ljudi i žalosne sekte predstavljale Antikrista, dok je u naše
vrijeme to općenito buntovno. čovječanstvo koje stoji pored
starih antikrista i pripravlja put stvamom Antikristu u punom
smislu te riječi. Na kraju vremena podići će se netko i biti
ljuti protivnik našega Gospodina Isusa Krista, njegov rival
prema značenju riječi Antikrist, protivnik Kristov. Tko će,
dakle, biti taj misteriozni bezbožnik kojega su neki bezbožni
i perverzni ljudi bili samo blijede slike?


2. TRI OPISA ANTIKRISTA PROROČKI OPISANA U BIBLIJI 

Sveto pIsmo nedvojbeno govori o dolasku mnogih
antikrista, onih koji su na određeni način 'prethodnici
Antikrista na Kraju vremena: ,"Jer iziđoše na svijet mnogi
zavodnici koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u
tijelu. To je zavodnik i Antikrist
" (2 Iv 7); "Djeco, posljednji
je čas! I, kako ste čuli, dolazi Antikrist. l sad su se već mnogi
antikristi pojavili... Tko je lažac ako ne onaj koji tvrdi da
Isus nije Krist? Antikrist je onaj tko niječe Oca i Sina
" (1 Iv
2, 18 i 22). 

2.1. Opis Antikrista' u knjizi . proroka Danijela: mali rastući rog 

U Bibliji nalazimo tri opisa Antikrista. Prvi se nalazi u
knjizi proroka Danijela, a izražen je slikom malog rastućeg
roga.
"Zatim, u noćnim viđenjima, pogledah, kad eno:
četvrta 'neman, strahovita,užasna, izvanredno snažna:
imaše velike gvozdene zube; ona žderaše, mrvljaše, a što
preostade, gazila je nogama. Razlikovala se od prijašnjih
nemani i imaše deset rogova. Promatrah joj rogove, i gle:
među njima poraste jedan mali rog; i pred tim se rogom
iščupaše tri prijašnja roga., I gle na tome rogu oči kao oči
čovječje i usta koja govorahu velike hule. Pradavni sudi
nemanima. Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i
Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega; vlasi na
glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi
ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Rijeka ognjena tekla,
izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, milijarde
stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše. Ja gledah
tada, uz buku velikih hula, što ih govoraše rog, i dok gledah,
neman bi ubijena, njezino tijelo raskomadano i predano
ognju. Ostalim nemanima vlast bi oduzeta, ali im duljina
života bi na jedno vrijeme i rok. Vlast svijeta bi predana
Sinu Čovječjemu. Gledah u noćnim viđenjima i gle, na
oblacima nebeskim dolazi kao Sin Čovječji. On se približi
Pradavnome i dovedu ga k njemu.· Njemu bi predana vlast,
čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici.
Vlast njegova vlast je vječna i nikada ne će proći, kraljevstvo 
njegovo ne će propasti. Tako Anđeo tumači viđenje. Meni,
Danijelu, smete se zbog toga sav duh, viđenja mi se vrzoše
glavom, svega me prestraviše. Pristupih jednome od onih
koji stajahu ondje i zamolih ga da mi rekne istinu o svemu
tome. On mi odgovori i kaza mi značenje: "One četiri
goleme nemani jesu četiri kralja koji će se dići na zemlji.
Ali će od njih kraljevstvo preuzeti Sveci Svevišnjega i oni
će ga posjedovati za vijeke vjekova." Zaželjeh tada saznati
istinu o četvrtoj nemani, onoj koja se razlikovaše od svih
drugih, a bila je izvanredno strašna, imala gvozdene zube i
mjedene pandže i koja je žderala i mrvila i nogama gazila
što preostajaše; i o deset rogova što bijahu na njezinoj
glavi, i o drugom rogu koji poraste dok tri prva otpadoše
- o rogu koji imaše oči i usta što govorahu velike hule i
koji bijaše veći nego drugi rogovi. I gledao sam kako ovaj
rog ratuje protiv Svetaca. te ih nadvladava, dok ne dođe
Pradavni, koji dosudi pravdu Svecima Svevišnjega, i dok
ne dođe vrijeme kad Sveci zaposjedoše kraljevstvo. A deset
rogova: Od ovoga kraljevstva nastat će deset kraljeva, a iza
njih će se podići jedan drugi različit od onih prvih - i oborit
će tri kralja. On će huliti na Svevišnjega, zatirati Svece
Svevišnjega; pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon,
i Sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i
dva vremena i polovinu vremena. Tada će sjesti Sud, vlast
mu oduzeti, razoriti, sasvim uništiti. A kraljevstvo, vlast
i veličanstvo pod svim nebesima dat će se puku Svetaca
Svevišnjega. Kraljevstvo njegovo kraljevstvo je vječno, i
sve vlasti služit će mu i pokoravati se njemu.
"(Dn 7,7 - 27)
Ova strahovita neman, tako užasna da je Danijel jedva
našao riječi da je opiše, u viđenju predstavlja Rimsko carstvo.
U knjizi proroka Danijela 7,1-7 zvijer slijedi nakon lava
(koji predstavlja kaldejsko carstvo), nakon medvjeda (koji
predstavlja medijsko - perzijsko carstvo), nakon leoparda
(koji predstavlja carstvo Aleksandra Makedonskog). Deset
rogova predstavljaju moćne kraljeve ili kraljevstva koji će
se podići nakon raspada Rimskog carstva. Od ovih različitih
kraljevstava jednoga dana će se podići mali rastući rog ili
Antikrist.
Naime, sveti· oci iz prvih vremena, posebno sv. Irenej,
Teodoret, sv. Jeronim, Latanzio, srednjovjekovni tumači
Svetog pisma kao Maldonati, Kornelije a Lapide, Calmet,
te mnogi suvremeni egzegeti su u ovom malom rogu s
pravom vidjeli sliku Antikrista. 

2.2. Opis Antikrista u knjizi Otkrivenja: Zvijer 

Drugi opis Antikrista je iz knjige Otkrivenja: "I vidjeh:
iz mora Zvijer izlazi sa deset rogova i sedam glava; na
rogovimajoj deset kruna, na glavama bogohulna imena. Ta
Zvijer što je vidjeh bijaše nalik na leoparda, noge joj kao
medvjeđe, usta kao usta lavlja. Zmaj joj dade svoju silu i
prijestolje i vlast veliku: Jedna joj glava bijaše kao na smrt
zaklana, ali joj se smrtna rana zaliječila. Sva se zemlja,
začuđena, zanijela za Zvijeri i svi se pokloniše Zmaju koji
dade takvu vlast zvijeri. Pokloniše se Zvijeri govoreći:
"Tko je kao Zvijer! Tko bi smio ratovati s njom?" I dana
su joj usta da govori drskosti i hule i dana joj je vlast da to
čini četrdeset i dva mjeseca. I ona otvori usta da huli Boga,
da huli ime njegovo, njegov Šator i nebesnike. I dano joj je
da se zarati sa svecima i da ih pobijedi. Dana joj je vlast
nad svakim plemenom i pukom i jezikom i narodom: da joj
se poklone svi pozemljari, oni kojima ime nije zapisano u
knjizi života zaklanog Jaganjca, od postanka svijeta
" (Otk
13,1-8). 

Drugi opis Antikrista je izražen slikom Zvijeri .. Bez
sumnje da ova Zvijer, obdarena svom snagom Sotone
kojoj se ljudi klanjaju, predstavlja Antikrista. To je opće
prihvaćeno mišljenje kršćanskih tumača od prvih vremena
do danas. Korištenje lika zvijeri ukazuje da će u Antikristu
prevladavati ne ljudski, nego zvjerski osjećaji, a podsjećanje
na leoparda, medvjeda i lava u opisu znači da će u sebi
objediniti lukavstvo, krvoločnost i snagu.
Egzegeti u opisu Zvijeri prepoznaju simbol zlih poganskih
kraljevstava koja su slijedila jedno drugo, sva ona svršavaju
i sažimlju se u Antikristu. Proroci često pod jednim likom
razumijevaju više stvari koje će se dogoditi u različitim
vremenima kada su te stvari međusobno povezane što se
može vidjeti iz drugog opisa Zvijeri koji nam donosi sv.
Ivan:
"Tu se hoće mudre pameti! Sedam glava sedam je
brjegova na kojima žena sjedi. A i sedam kraljeva: pet ih
već pade, jedan jest, a jedan još ne dođe: kada dođe, ostati
mu je zamalo
" (Otk 17,9-10). Sva zloba i sva moć različitih
kraljevstava se uosobljuje i sažimlje u samo jednoj osobi,
Antikristu. 

2.3. Opis Antikrista u poslanici Solunjanima: Čovjek grijeha 

Treći opis Antikrista je iz poslanice Solunjanima: Čovjek
grijeha: "Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako
prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja,
Sin propasti, Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega
što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne
gradeći se Bogom ... Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok
sam još bio među vama? I sada znate što ga zadržava da bi
se pojavio tek u svoje vrijeme. Doista, otajstvo bezakonja
već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok
ne bude uklonjen. Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će
Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom
Dolaska svoga - njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi
sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima i sa svim
nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi
toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili. I
zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
"
(2 Sol 2, 3-11). 

Ovaj puta govori se izričito o čovjeku, protivniku Krista
i Crkve, Čovjeku grijeha, Sinu propasti. Sv. Augustin tvrdi:
"Bez sumnje sv. Pavao ovdje govori o Antikristu" (De Ov.
XX,19).
Iz ovih triju proročkih opisa uspoređenih među njima,
mogu se izvesti zaključci o osobi, kraljevstvu, progonstvu
i svršetku Antikrista. Ove zaključke o Antikristu mi smo
u sljedećim poglavljima podijelili na sigurne, vjerojatne,
nesigurne i zamišljene stvari.3. SIGURNE TVRDNJE O OSOBI, KRALJEVSTVU, 
PROGONIMA I SVRŠETKU ANTIKRISTA NASTAVLJA SE...

1 komentar:

  1. Vrlo vrijedna knjiga. Važno je sačuvati zdravu glavu i ne dopustiti onima koji love u mutnom da nas pokolebaju. U pokoncilsko su se vrijeme umnožili znaci antikristove vladavine, ali ne zaboravimo da je Crkva neuništiva i da neće propasti do Kristova dolaska. Neki kao da misli da će vidljiva Crkva postojati do pred kraj vremena - ne, Kristovo je obećanje jasno: ni sat ranije neće nestati Crkva. On je s nama do svršetka svijeta!
    Da će obmana biti strašna, progoni dosada neviđeni, da će mase otpasti - to znam iz Sv.pisma i od otaca.

    Kikii

    OdgovoriIzbriši

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...