subota, 5. srpnja 2014.

Knjižica "Antikrist" - 2.dio

Prvi dio možete pogledati OVDJE. 3. SIGURNE TVRDNJE O OSOBI, 
KRALJEVSTVU, PROGONIMA I SVRŠETKU 
ANTIKRISTA

3.1. Prva sigurnost: Antikrist će biti kušnja za vjernike, 
a kazna za nevjernike i otpadnike

Kušnja: "I gledao sam kako ovaj rog ratuje protiv Svetaca 
te  ih  nadvladava" (Dn 7,21) ...  I  dano joj je (Zvijeri)  da se 
zarati sa svecima i da ih pobijedi  (Otk 13,7).
Kazna:  "Tada  će se otkriti Bezakonik ...  dolazi  sa  svom 
silom, lažnim znamenjima i čudesima isa svim nepravednim 
zavaravanjem  onih  koji  propadaju  poradi  toga  što  ne 
prihvatiše ljubavi prema  istini  da  bi se  spasili.  I  zato  im 
Bog šalje djelovanje zavodničko da  povjeruju laži" (2  Sol 
2,9-11). 
Bog ne  dopušta kamen spoticanja na putu zlih  sve dok 
nisu zaslužili kaznu: u tom času oni dođu do vrhunca svojih 
zlodjela.  Po  Božjem  dopuštenju  doći  će,  dakle,  Antikrist 
kako  bi  s jedne  strane  kušao  vjeru izabranika,  a  s  druge 
kaznio  veliki  broj  otpadnika.  Sotona  će  dobiti  za  neko 
vrijeme, kao što se dogodilo kod Joba, slobodu djelovanja, 
vlast nad  ljudskim  rodom.  Tada  će se  podići onaj  kojega 
sv.  Irenej naziva sažetkom svake zloće  (Ad.  Haser.  1, V,19), 
i doći će do onog progona o kome je Isus kazao: "jer tada 
će biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od početka svijeta sve 
do sada, a ne će je ni biti. " (Mt 24,21).


3.2.  Druga  sigurnost:  Antikrist će biti jedan  čovjek, 
pojedinac"Jer ako prije ne dođe onaj otpad i  ne otkrije se Čovjek 
bezakonja" (2 Sol 2,3). Antikrist nije, dakle, zamišljeni lik, 
ili neki mit, kao što je Renan to pokušavao ustvrditi. Njega, 
dakle, ne treba pobrkati s nekom sektom, zajedničkim likom 
bezakonika, središtem ateizma, periodom progona kao  što 
su to neki smatrali. Antikrist će biti osoba, pojedinac koji će 
se podići u vrijeme bezboštva i izopačenosti sekti, pa ipak 
ostajući usko povezan sa tom Udrugom i središtem ateizma, 
Antikrist nije zamišljeni lik, nego jedan čovjek, pojedinac: 
"Oči kao oči čovječje i usta koja govorahu velike hule" (Dn 
7,8). Učeni Suarez je tvrdio: "Tvrdnju da će budući Antikrist 
biti uistinu čovjek, smatramo istinom vjere" (De Antich. 1,4, 
t.  19).


3.3.  Treća  sigurnost:Antikrist  ne  će biti  utjelovljena 
Sotona,  niti đavao pod likom  čovjeka, nego član ljudske 
obitelji, čovjek i ništa drugo do li čovjek grijeha 

Bez sumnje, Antikrist će biti nadahnut od Sotone i bit će 
njegov instrument, Sotona će biti njegov savjetnik, kao onaj 
nevidljivi koji će ga nadahnjivati, dat ćemu se kao oslonac. 
Ali Antikrist će biti pravi čovjek, pojedinac (usp.  Suarez, De 
Antich. J,5). 


3.4.  Četvrta  sigurnost: Antikrist će biti zavodnik zbog
svojih osobina


"I gle,  na  tome  rogu  oči  kao  oči  čovječje  i  usta  koja
govorahu  velike  hule"  (Dn  7,8) ...  ,J dana  su joj usta  da
govori drskosti i hule" (Otk 13,5) ...  ,,Njega koji djelovanjem
Sotoninim  dolazi  sa  svom  silom,  lažnim  znamenjima  i
čudesima  i sa svim nepravednim zavaravanjem" (2  Sol 9).
Kriva  je pučka zamisao  o  liku  Antikrista  kao  odbojne
pojave,  kao  sažetku  svih  tjelesnih  nedostataka.  Tekstovi
koje  smo  citirali  podrazumijevaju  da  će osoba Antikrista
biti  privlačno  zavodljiva.  Knjiga  proroka  Danijela  i
Otkrivenje  zavodničke  ljepote  opisuju  kao  najštetnije:
ljepote glasa i uzvišenog lijepog govora. "Rabreban" - riječ
koju koristi  Danijel  - egzegeti  obično prevode  sa:  velike
riječi, čudesne, ohole, buntovne, ali se mogu prevesti i kao
laskave,  uzvišene,  elokventne.  Budući da  će  Sotona,  pali
anđeo,  izabrati  Antikrista  kao  vidljivog  vođu u  zadnjem
boju protiv Crkve i Krista, dati će mu te karakteristike. Pod
tim okultni m utjecajem, uzvišenost i elokventnost  u ustima
Antikrista bit će tako privlačni, da će sami izabranici, kada
bi to bilo moguće, biti prevareni. "I iznijeti znamenja velika i
čudesa da,  bude li moguće, zavedu i izabrane" (Mt 24,24).


Poslanica Solunjanima kaže još više. Kod Antikrista će biti
još veća moć zavođenja od one lijepog govora. Zavođenje
će biti  lijepom  pojavom  i likom,  zavođenje darovitošću i
oštroumnošću,  zavođenje  lažnom  krepošću,  zavođenje
ugledom i lažnim čudesima, a sve sjedinjeno sa zavođenjem
glasom i elokventnošću. I zbog toga će zavedena Zemlja u
čuđenju i divljenju vikati: "Tko je kao Zvijer!" (Otk 13,6).3.5.  Peta  sigurnost:  Načela  Antikrista  izgledat  će
ponizna i u početku nezapažena


"Promatrah joj rogove,  i gle:  među njima poraste jedan
mali rog" (Dn 7,8). Izraz mali znači malu moć na počecima,
koja  će na počecima izgledati zanemarivom.  Suarez  tvrdi
da Antikrist sigurno ne će imati  nikakvu vlast i kraljevstvo
naslijeđeno, da će biti neznatnog porijekla, ali da će lažju i
zavođenjem zauzeti vlast. (De Antich.  V2.).3.6. Šesta  sigurnost: Antikrist će širiti vlast i osvajati

"Među njima poraste jedan mali rog; i pred tim se rogom
iščupaše tri prijašnja roga" (Dn 7,  8).  "Rogu kOji poraste
dok tri prva otpadoše" (Dn 7, 20).
Antikrist će širiti svoju vlast te će postati vladar i osvajač.
Tri od deset rogova, to jest tri od deset velikih sila koje će
se podići poslije Rimskog carstva, pasti će pred njegovom
moći.3.7. Sedma  sigurnost: Antikristova vlast bit će sveopća

"Dana  joj je  vlast  nad  svakim  plemenom  i  pukom  i
jezikom  i  narodom. "  (Otk  13,7).  Ova  tvrdnja  ne  ostavlja
prostora sumnji. Antikristva vlast će biti sveopća, on sam ili
posredstvom svojih podložnika postat će vladar svijeta. Tada
će se ostvariti općenitost antikršćanstva nasuprot općenitosti
Crkve.  Kao  što je Isus  svojom krvlju otkupio cijeli svijet,
Antikrist će suprotno tome, po Božjem pripuštenju, za neko

vrijeme  raširiti  svoj  željezni  i bezbožni jaram nad  svakim
pukom i narodom. Modema otkrića, koja skraćuju vrijeme
i čine da nestanu razdaljine, pokazuju da "Čovjeku grijeha"
ne će nedostajati sredstava da postigne tu vlast.


Lakoći komunikacije  će pridružiti  silu  sa  svime  što  je
proturazumno  i  protukršćansko.  Udružit  će  buntovne,
revolucionarne  snage  i povući mase  da  uvijek  slijede  sve
njegove upute.  S potporom koju će naći u protukršćanskim
društvima,  ovaj  neprijatelj  Isusa  Krista  moći će u  kratko
vrijeme  zadobiti  ogromno  kraljevstvo.  Tada  će se  u  svoj
punini  ostvariti  ona tvrdnja  iz  poslanice  Solunjanima  o
otajstvu  bezakonja.  Ovaj  bezbožnik  će  pokazati  svoje
pravo lice, njegova moć će se pokazati posvuda.3.8.  Osma  sigurnost: Antikrist će  voditi  veliku  bitku
protiv Boga i Crkve


"On  će huliti na Svevišnjega, zatirati Svece Svevišnjega;
pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon" (Dn 7, 27) ...  "I
Zvijer otvori usta da huli Boga, da huli ime njegovo, njegov
Šator i nebesnike. I dano joj je da se zarati sa svecima i da
ih pobijedi" (Otk 13, 6-7).
Kršćanska tradicija se pitala na koji način će se ostvariti,
prema  pismima,  Antikristovo  progonstvo.  Sv.  Augustin
odgovara: "Prvi progoni kršćana pod rimskim carevima su
bili nasilni i imali suza cilj prisiliti kršćane da žrtvuju idolima.
To se zapovijedalo, mučilo ih se i na njih obrušavalo.

Drugo progonstvo kršćana, ono današnje je licemjerno, zavodničko
i podmuklo; krivovjerci i nevjerodostojna braća kršćani su

činioci tog progonstva. Kasnije kroz povijest dogodit će se
još jedno progonstvo kršćana, još zlokobnije od prethodnih
jer  će  u  sebi  objediniti  zavodljivost  i  nasilje,  to  će  biti
progonstvo Antikrista". (Enarr.  in Ps IX 27).


Antikristova mržnja će se okrenuti protiv Boga samoga.
Bit  će  zabrana  iskazivanja  i  najmanjeg  štovanja  Boga,
izgovaranja njegova svetog imena,  zabrana komuniciranja
s Crkvom Njegovim boravištem na zemlji,  zabrana častiti
svece  nebeske.  I  nasuprot  tome  bit  će  sloboda  psovki  i
huljenja  na  Boga,  Crkve,  svetaca ...  Ali  među svim  ovim
bogohuljenjima  one  izrečene  od  Antikrista  izazvat  će
neopisivo  oduševljenje.  S  jednog  kraja  zemlje  na  drugi
ponavljat će se: "Tko je kao Zvijer!" (Otk 13,6).


Takav  će biti  pobjednički usklik bezboštva i orgija  koji
će  odzvanjati  svijetom.  Divlji  krik  koji  će  biti  najveće
bogohuljenje  za  koje  će  ljudi  biti  odgovorni,  jer  će
pretpostavljati  da je sve  što  postoji  i  što  dolazi  od Boga
manje od Zvijeri, glasnice Sotone.
A kao uvod ubogohuljenja Antikrista možemo uzeti misli
koje suvremeno društvo prihvaća i podnosi: "Prva dužnost
inteligentnog  čovjeka - usudio  se  ustvrditi  Proudhon - je
brisati neprestano  samu ideju Boga iz  svoga duha i svoje
savjesti; jer Bog, ako postoji, je protivan ljudskoj naravi ...
Bog je  glupost,  slabost,  dvoličnost,  laž,  tiranija  i  bijeda,
Bogje zlo." (Sist.  des contradic.  VIlI,  1,  str.  382).
Skupa sa ovim napadajima na Boga Antikrist će pokrenuti
tlačenje Crkve, progonstvo svih koji  će htjeti ostati vjerni
Isusu Kristu.  Protiv njih će uvesti svakovrsne nepravedne
propise. Evo nekih mogućih:

Zabrana  svakog  kršćanskog  naučavanja.  Ne  više
indiferentnost,  nego  zabrana  naviještanja  istina kršćanske
vjere,  zatvaranje  kršćanskih  škola,  crkava...  Druga
nepravedna naredba bi mogla biti uništavanje svetih knjiga.
Nešto  slično  se  dogodilo  u  prošlosti  tijekom  progonstva
Antioha Epifana koji prema sv. Jeronimu predstavlja pralik
Antikrista (usp.  Com.  in Dan.  VIII, 14).
Treća odluka bi mogla biti naredba o sveopćem naučavanju
krivog nauka na svim razinama. Pod utjecajem ovih i drugih
zlih  odredaba  dogodit  će  se  ispunjenje  biblijske  riječi:
"Vojska  se  digla  na  žrtvu  svagdašnju  zbog  opačine,  na
zemlju oborila istinu i uspje u  svemu što činjaše" (Dn 8,12).
U dugoj seriji ljudskih pokušaja, od početaka je bilo rušenja
istine, ali nikada njenog obaranja na zemlju. Da li će se to
dogoditi u vrijeme Antikrista?  Prorok Danije koristi  ovaj
način govora kako  bi opisao  sav  bijes  progona u  vrijeme
Antioha Epifana,  i sav bijes koji  će se  dogoditi u vrijeme
Antikrista.
Među tekstovima  koji  govore  o  borbi  Antikrista  protiv
Boga  i  Crkve  postoji  jedan  koji  ne  treba  preskočiti  bez
objašnjenja: ,,Pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon"
(Dn 7,  27).  Već je bilo neuspjelih pokušaja da dan odmora
ne bude sedmog dana, nego svakog desetog.  Što bi značile
ove riječi? Da će Antikrist umišljati da ima nadljudsku moć,
jer  samo  Bogu,  vrhovnom  zakonodavcu,  pripada  ovlast
davanja  prirodnih  moralnih  zakona  i  vremena.  Čovjek
grijeha će pokušati promijeniti sve svete institucije, temelje
vjere i društva. Nije li bilo već sličnih pokušaja u prošlosti?
Jakobinska  tiranija  u  Francuskoj  1792.g.  je  zabranila
katolički kult,  uvela novi  kalendar u kome  su se  spomen
dani svetaca zamijenili imenima biljaka i životinja.


NASTAVLJA SE...

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...